باران که می‌بارد...
باید آ غ و ش ی باشد...
پنجره‌ی نیمه بازی...
موسیقی باران...
بوی خاک...
سرمای هوا...
گره‌ی کور دست‌ها و پاها...
گرمای ع ری ا ن عاشقی...
صدای تپش قلب‌ها...
خواب هشیار عصرانه...
باران که می‌بارد...

باید کسی باشد...
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در و ساعت |

عکس 
های فانتزی و هنری


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در و ساعت |
من بچه اسلام اباد غربم ولی عشقم نفس کشیدن در خاک کردستان وبا لهجه انها سخن گفتن است

+ نوشته شده توسط در و ساعت |

KurdistanKurdish-inhabited areas.

Kurdistan ("Land of the Kurds") is a roughly defined geo-cultural region wherein the Kurds form a prominent majority population, and Kurdish culture , language, and national identity have historically been based.

Contemporary use of Kurdistan refers to parts of eastern Turkey (Turkish Kurdistan), northern Iraq (Iraqi Kurdistan), northwestern Iran (Iranian Kurdistan) and northern Syria inhabited mainly by Kurds. Kurdistan roughly encompasses the northwestern Zagros and the eastern Taurus mountain ranges. and covers small portions of Armenia.

Iraqi Kurdistan first gained autonomous status in 1970 agreement with the Iraqi government and its status was re-confirmed as an autonomous entity within the federal Iraqi republic in 2005. There is also a province by the name Kurdistan in Iran, although it does not enjoy self-rule.

Some Kurdish nationalist organizations seek to create an independent nation state of Kurdistan, consisting of some or all of the areas with Kurdish majority, while others campaign for greater Kurdish autonomy within the existing national boundaries.

History

Ancient period

Main articles: Hurrians , Guti , Mannaeans , Corduene , and Armenians

Various groups, among them the Guti , Hurrian , Mannai (Mannaeans), and Armenians had lived in this region in antiquity .  The original Mannaean homeland was situated east and south of the Lake Urmia , roughly centered around modern-day Mahabad . The Medes came under Persian rule during the reign of Cyrus the Great and Darius.

The Kingdom of Corduene , which emerged from the declining Seleucid Empire , was located to the south and south-east of Lake Van between Persia and Mesopotamia and ruled northern Mesopotamia and southeastern Anatolia from 189 BC to AD 384 . At its zenith, the Roman Empire ruled large Kurdish-inhabited areas, particularly the western and northern Kurdish areas in the Middle East. Corduene became a vassal state of the Roman Republic in 66 BC and remained allied with the Romans until AD 384. Corduene was situated to the east of Tigranocerta , that is, to the east and south of present-day Diyarbakır in south-eastern Turkey.

Some historians have correlated a connection between Corduene‎ with the modern names of Kurds and Kurdistan ; T. A. Sinclair dismissed this identification as false, while a common association is asserted in the Columbia Encyclopedia.

One of the earliest records of the phrase land of the Kurds is found in a Syriac Christian document of late antiquity , describing the stories of Christian saints of the Middle East, such as the Abdisho . When the Sassanid Marzban asked Mar Abdisho about his place of origin, he replied that according to his parents, they were originally from Hazza, a village in Assyria . However they were later driven out of Hazza by pagans , and settled in Tamanon, which according to Abdisho was in the land of the Kurds. Tamanon lies just north of the modern Iraq-Turkey border, while Hazza is 12 km southwest of modern Irbil . In another passage in the same document, the region of the Khabur River is also identified as land of the Kurds.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در و ساعت |


هه ڵه بجه ی خنکاو

له گازی شیمیا

پێنج هه زار که سی 

تیا شه هید کرا

ئیواره یه و شار غلبه ی دێ

هه ر وه ک ئه وه ی که خه ڵک بزانن

ته مه نی شار واخه ریکه کوتایی دێ

ئاسمانی شار به دوکه ڵی تار و ڵێڵ داپوشراوه

ماتی و ره نگی مه رگ

به بالای شاره وه هه ل واسراوه

که روژ هه ڵ دێ

روژێکی نوێ

پر له ته م و غه م و ڵێلی باروت

شاریان کرد خاپور و

خه ڵکیان کومه ڵ کوژ کرد

له گه ڵ گرمه ی ته یاره کان له سه ر ئاسمانی شاره که

چه ند بۆمبی قورس و ره زا گران

شاریان له ناو خوێنا گه وزاند

شاریان قر کرد

شاریان خنکاند

هه لبجه یان به ده ردی مه رگه ساتی کومه ڵ کوژ برد

به دوکه ڵی ژه هر و باروت

داریان وشک کرد

له به هاری ته مه نی ژیان

گوڵاله کانیان هه ڵ پروکاند

کانیاوه کانیان خنکاند

پێنچ هه زار گوڵی سوره یان هه ڵ وه راند

پێنچ هه زار که سی بێ تاوان

له ناو ژه هری گازی شیمیایی دا خنکاند

گول چروی داره کان وه رین

هاواریان کرد بو به منداڵی بێ مراد بین

کانیاوه کان ده میان وشک بوو له تفت و تاڵی ژه هره که

هاواریان کرد که ی ئیمه ویستمان ژه ر بکه نه گه رومان

که ی داوای مه رگما ن کرد هه ر هه مومان

گوڵه کان به ژاکاوی هاواریان کرد ئیمه مژده ی به هارێکی ره نگاو ره نگ بووین

بو وا به ژه هری شیمایی به ئاسانی وا له ناو چو ین

پێنچ هه زارشه هید به ده نگی خنکاوه وه هاواریان کرد

بۆ ئازادی گیانی ئیمه ش با بێ به پرد

*****************

پێنج هه زار گولی سوور

بو له پێنج هه زار گول خونچه ی وه ریو

له ژیاندا خوشی نه دیو

له ده مه و به هاریکی ته مه ن

کاتیک لقی داره کان گول بارانی چرو بوو

کاتیک هه موو خه لک دلخوشی ژیانی نوی بوو

بیست سال به ر له ئیستا

ده ستی ره شی تاوان

ئه وانه ی که هه رگیز نی یانه ویژدان

هه لبجه یان کرده هیروشیما و

بومبی ژه هراوی یان به سه ر ئاسمانی شارداباراند

شارێکیان له ناو دوکه لی شیمایی دا خنکاند

پینج هه زار نه مامی ژینیان له ریشه وه وشک هه لگه ران

بیست هه زار مومی گه ش هه ل که ن بو پینج هه زار گولاڵه سوره ی له ژه هردا خنکاو

بو پینج هه زار جه سته ی بی تاوان کوژراو

بو پێنج هه زار شه هیدی هه لبجه

بو شارێک که بوو به داستانی مێژوو

چ تاوانیکی شومه چ ئازاریکی سه خته

شازده ی سێ ، دوژمنه کان شاریکیان له گاز و ژه هر و دوکه ل و باروت و تاوان دا خنکاند

شاریک قر کرا به به بومبی شیمیا

گه و ره و مندال و پیر و لاو وه ک یه ک به بێ تاوان له ناو گازی ژه راوی یا خنکا

ئه م تاوانه ئه م برینه به ژانه

ئه م ئازاره به کوڵه ئه م ده رده بێ ده رمانه

تا هه تایه له ویژدانی مروڤایه تی دا هه ر ده مێنێ

کوان ئه وانه ی کردیان تاوان

چی یان لێ هات

کوا ده مێنێ هه تا کوو سه ر بو زالمان خو ده سه لات

ئه وه هێزو توانایی گه له

هه ر ده مێنێ نه ک به بومب و نه به شیمیا هیچ ده وله تیک نه ی توانی وه و ناش تروانێ

هیزی باور له ناو ببا

ئیمه خاوه نی رابرودویین ئیمه چیروکی گه ل بو مێژویین

شه هیدانمان تاجی سه رن

بۆ مێژومان هه ر رابه رن


+ نوشته شده توسط در و ساعت |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در و ساعت |
      02 20 چشم انداز هوایی 360 درجه باور نکردنی
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در و ساعت |


Powered By
BLOGFA.COM